Franks integritetspolicy

Vi på Frank värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Meningen med vår policy är att du ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter är det som gäller?
- Namn, adress, telefonnummer och e-mail
- Korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att kunna ge dig bättre service om du väljer att kontakta oss igen.
- Foton

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi gillar att utföra riktigt bra och resultatskapande kommunikation. Det gör vi bäst i löpande dialog med dig, oavsett om du är kund, samarbetspartner, leverantör eller önskar söka jobb hos oss. Att ha dina kontaktuppgifter är avgörande för att lyckas med detta.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tobefrank.se

Utlämnande till tredje part
För att vi ska kunna utföra vissa tjänster delar vi dina personuppgifter med företag (till exempel en webbleverantör eller ett tryckeri) som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Franks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Vi säljer aldrig personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vem har ansvar?
Det är vi på Frank som är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det är vi som är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas till vara.

To be Frank AB
Celsiushuset, Svartbäcksgatan 7,
753 20 Uppsala
018-430 14 00
frank@tobefrank.se